ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDENALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN - VERHUUR -

Artikel 1 - Preambule

Artikel 1.1. Aanwijzing van de verkoper

TRAINEFEUILLES, SARL, ingeschreven bij het RCS van Blois onder nummer 882491434, met maatschappelijke zetel te 31, Rue des Gandes, 41400 Le-Controis-En-Sologne (Thenay),

Telefoon: 0033 (0)7 86 40 56 41

E-mailadres : [email protected]

Gemeentehuis aangifte nummer: 13566.02

Adres van de verkoopsite: www.trainefeuilles.com

Hierna "de gastheer" genoemd.

Artikel 1.2 Doel

Het doel van deze algemene voorwaarden is de rechten en plichten van de partijen vast te leggen in het kader van de verhuur door de Verhuurder van een gîte / gastenkamer, bestemd voor personen die consument of niet-beroepsbeoefenaar zijn in de zin van de Franse Consumentenwet of reiziger in de zin van de Franse Toeristenwet en die handelingsbekwaam zijn om een overeenkomst te sluiten (hierna te noemen "de Klant(en)").

Artikel 1.3. Definities Klant :

een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van deze algemene verkoopvoorwaarden een overeenkomst sluit met de gastheer. Dienst: een gîte / kamerverhuurdienst, die geen toeristisch pakket is, noch een reisdienst of toeristische dienst in de zin van artikel L.211-2 van het Franse Wetboek voor Toerisme. Online contract: een contract dat wordt gesloten in het kader van de aankoop van dienst(en) op de website van de gastheer. Duurzame drager: elk hulpmiddel dat de consument of de gastheer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan zodat hij er later naar kan verwijzen gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die een identieke reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt (artikel L. 121-16 van de Franse consumentenwet).

Artikel 2 - Inhoud en toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op de verhuur van een gîte / gastenkamer door de Gastheer. Elke bestelling of aankoop impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die voorrang hebben op alle andere voorwaarden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de gastheer zijn aanvaard en in het reserveringscontract zijn vermeld. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard alvorens de reservering te maken en het contract te sluiten.

Artikel 3 - Precontractuele informatie

De Klant erkent vóór het plaatsen van de bestelling en/of het sluiten van het contract op leesbare en begrijpelijke wijze in kennis te zijn gesteld van deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en van alle in artikel L. 221-5 van de consumentenwetgeving genoemde informatie.

Artikel 4 - Prijzen

Artikel 4.1. Eindprijs en bijkomende belastingen

De uiteindelijke prijs wordt bekendgemaakt in euro's, inclusief alle belastingen, per persoon of in de vorm van een pakket voor groepen. Het kan worden berekend aan de hand van het aantal deelnemers. De prijs omvat de in het contract vermelde elementen. Tenzij anders vermeld in het contract, omvat het niet de toeristenbelasting, het voor- en natransport, de toeslag voor een eenpersoonskamer, het lokale vervoer, de optionele verzekering of persoonlijke uitgaven.

Artikel 4.2 Betalingsvoorwaarden

De Klant garandeert de Gastheer dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de door hem gekozen betalingswijze te gebruiken bij het valideren van het contract. De gastheer behoudt zich het recht voor het beheer van de reservering en de dienstverlening op te schorten in geval van weigering van betaling per creditcard door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling van een uit hoofde van het contract verschuldigd bedrag. Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de verschuldigde bedragen daadwerkelijk door de Gastheer zijn geïnd. De Klant beschikt over verschillende betaalmiddelen die optimale veiligheid bieden, waaronder de volgende, afhankelijk van het type dienst dat is gereserveerd, zoals aangegeven in de bijzondere verkoopvoorwaarden: a. met een krediet- of debetkaart (Carte Bleue, Visa-kaart, Eurocard/Mastercard),

b. per bankcheque,

c. per bankoverschrijving (overschrijvingskosten ten laste van de Klant),

d. met vakantieb

Artikel 5 - Reserveringen voor gastenkamers

De herbergier biedt een off-line reserveringssysteem op afstand (per telefoon), een on-line reserveringssysteem en een rechtstreeks reserveringssysteem ter plaatse. De informatie op de website is niet contractueel maar slechts informatief. De reservering wordt effectief zodra de Klant de aanbetaling (25% van het totale bedrag van het verblijf) heeft gedaan. De tussen de partijen bij dit contract overeengekomen huur mag in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, worden gebruikt door derden, natuurlijke of rechtspersonen, tenzij de Huurder schriftelijk toestemming heeft gegeven. Elke inbreuk op deze laatste alinea kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de Dienst ten nadele van de Klant, waarbij de huurprijs definitief bij de Hoster blijft. Het saldo van de totale prijs en de toeristenbelasting moeten op de dag van aankomst worden betaald.

Artikel 5 bis - Reserveringen voor de gîte Au Four à Pain

De herbergier biedt een off-line reserveringssysteem op afstand (per telefoon), een on-line reserveringssysteem en een rechtstreeks reserveringssysteem ter plaatse. De informatie op de website is niet contractueel maar slechts informatief. De reservering wordt effectief zodra de Klant de aanbetaling (25% van het totale bedrag van het verblijf) heeft gedaan. De tussen de partijen bij dit contract overeengekomen huur mag in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, worden gebruikt door derden, natuurlijke of rechtspersonen, tenzij de Huurder schriftelijk toestemming heeft gegeven. Elke inbreuk op deze laatste alinea kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de Dienst ten nadele van de Klant, waarbij de huurprijs definitief verworven blijft door de Verhuurder. Het saldo van de totale prijs en de toeristenbelasting moeten 15 dagen voor de aankomstdatum worden betaald.

Artikel 6 - Inventaris van de gîte Au Four à Pain

De Klant moet op de in het contract vermelde dag en tijd aankomen. In geval van verlate of vertraagde aankomst dient de Klant de Huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Een inventaris wordt gezamenlijk en in aanwezigheid van de Klant en de Huurder of zijn vertegenwoordiger opgesteld bij aankomst en vertrek uit de gîte. De inventaris van het meubilair en de diverse uitrusting wordt aan het begin en het einde van het verblijf opgesteld door de herbergier of zijn vertegenwoordiger en door beide partijen ondertekend. De staat van netheid van de huurwoning bij aankomst van de huurder moet worden genoteerd in de inventaris van de inrichting. Het schoonmaken van de woning is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode en voor zijn vertrek (met uitzondering van de optie eindschoonmaak, die niet de afwas omvat). Indien de accommodatie niet schoon wordt achtergelaten, worden de schoonmaakkosten aan het einde van het verblijf ingehouden op de borgsom.

Artikel 7 - Voorwaarden voor bewoning

De verhuur van een gîte / chambre d'hôte is onderworpen aan de volgende voorwaarden die de Klant verplicht is uit te voeren en na te leven, namelijk

1. De klant erkent dat de lokalen die het voorwerp uitmaken van het contract slechts worden verhuurd als tijdelijk verblijf en voor zijn plezier.

2. Geen voorwerpen in de wastafels, badkuipen, bidets en gootstenen te gooien die de leidingen zouden kunnen verstoppen, op straffe van aansprakelijkheid voor de kosten van het herstel van de werking van de apparatuur.

3. Het gehuurde pand vreedzaam te gebruiken en in het bijzonder lawaai, stank en andere activiteiten die overlast voor de buren kunnen veroorzaken te vermijden, ongeacht of deze door de huurder of de bewoners worden veroorzaakt.

4. Met betrekking tot het onderhoud van het meubilair en het meubilair dat deel uitmaakt van de huur, dient de huurder dit in goede staat te houden en aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te geven, met uitzondering van verslechteringen en slijtage als gevolg van normaal gebruik.

5. De Klant geniet in geen geval een recht om in de lokalen te blijven.

6. De gehuurde ruimten hebben een capaciteit die op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Indien het aantal aankomende personen de vastgestelde capaciteit overschrijdt, kan de huurder de extra personen weigeren en/of het contract beëindigen.

Artikel 8 - Depot Gîte Au Four à Pain

Bij aankomst van de klant in de accommodatie zal de gastheer een borgsom vragen, waarvan het bedrag in het contract wordt vermeld. Nadat de inventaris van de inboedel door beide partijen is opgemaakt, wordt deze waarborg terugbetaald, na aftrek van de kosten voor het herstel van de lokalen indien schade wordt vastgesteld.

Artikel 9 - Onderverhuur

Het is de huurder formeel verboden de gemeubileerde woning onder te verhuren aan derden die niet in het reserveringscontract zijn genoemd.

Artikel 10 - Geen herroepingsrecht

Artikel L. 221-28 van de Franse consumentenwet bepaalt dat het herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende de levering van andere huisvestingsdiensten dan woningen, goederenvervoer, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip moeten worden geleverd. De Verhuurder maakt gebruik van dit gebrek aan herroepingsrecht en geeft aan dat voor alle diensten die onder het toepassingsgebied van artikel L. 221-28 of L. 221-2 van de Franse consumentenwet vallen, de Klant geen herroepingsrecht heeft.

Artikel 11 - Onderbreking van het verblijf

In geval van vroegtijdige onderbreking van het verblijf door de huurder en indien de verantwoordelijkheid van de eigenaar niet in het geding komt, blijft de prijs van de huur bij de eigenaar. Er vindt geen terugbetaling plaats, behalve de aanbetaling onder de hierboven vermelde voorwaarden (artikel 8) en de toeristenbelasting naar rato van het aantal geannuleerde nachten.

Artikel 12 - Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 12.1. Opzegging van het contract door de Klant

De Klant kan het contract te allen tijde vóór de aanvang van de dienst opzeggen. Opdat deze opzegging geldig zou zijn, moet hij de gastheer per e-mail of per post op de hoogte brengen. In dit geval zal de Verhuurder de Klant om annuleringskosten vragen en kan hij de aanbetaling of het reeds betaalde saldo geheel of gedeeltelijk inhouden, afhankelijk van het schema dat bij de dienst hoort. Elke annulering moet per brief of e-mail aan de eigenaar worden meegedeeld.

a) Annulering voor aanvang van het verblijf: indien de annulering meer dan 48 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling bij de eigenaar. Indien de annulering minder dan 48 uur voor het begin van het verblijf plaatsvindt, blijft het voorschot bij de eigenaar die ook de betaling van het saldo van de prijs van het verblijf zal vragen.

b) Indien de klant niet komt opdagen voor 20 uur op de dag van het begin van het verblijf zonder de eigenaar te hebben ingelicht, vervalt dit contract en kan de eigenaar beschikken over zijn gastenkamers of zijn gîte. De borg blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt het saldo van de prijs van het verblijf op te eisen. Deze annuleringskosten zijn niet verschuldigd indien het contract wordt geannuleerd als gevolg van een geval van overmacht met aanzienlijke gevolgen voor de uitvoering van het contract. In dat geval zal de gastheer alle gedane betalingen terugbetalen.

Artikel 12.2. Opzegging van het contract door de gastheer

In geval van annulering van de overeenkomst door de gastheer zijn dezelfde bedragen verschuldigd als in geval van annulering door de klant, behalve in geval van overmacht of in geval van niet-nakoming door de klant van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (niet tijdige betaling van het saldo, ontbreken van een verzekering, enz.)

Artikel 13 - Bescherming van persoonsgegevens

Artikel 13.1. Verzamelde gegevens

In het kader van zijn activiteiten voert de gastheer de verwerking van persoonsgegevens van klanten uit. Daartoe verzamelt de gastheer de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, titel, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, gezinssamenstelling, bijzonderheden die in het contract zijn vermeld, betalingswijzen.

Artikel 13.2. Doel

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is essentieel voor de uitvoering van het contract en in geval van weigering om ze mee te delen, wordt de Klant blootgesteld aan moeilijkheden bij de uitvoering van de dienst, die geen aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid van de Gastheer. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor het beheer van de klanten van de gastheer in het kader van de sluiting van het contract en de uitvoering ervan, op basis van de toestemming van de klant. Het wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarmee de Klant heeft ingestemd. De doelstellingen zijn meer bepaald de volgende - Identificatie van personen die diensten gebruiken en/of reserveren - Formaliseren van de contractuele relatie - Verrichten van gereserveerde diensten bij de gastheer - Beheer van contracten en reserveringen (met name toewijzing van kamers, beheer van reizen) - Boekhouding, met name beheer van klantenrekeningen en controle van de klantenrelatie - Verwerking van handelingen in verband met klantenbeheer - Commerciële communicatie en klantenwerving, animatie.

Artikel 13.3. Personen die toegang hebben tot de gegevens

De volgende personen hebben toegang tot de door het gastheerbedrijf verzamelde gegevens: de werknemers van het gastheerbedrijf en zijn partners die betrokken zijn bij de door de klant gevraagde diensten, en, in voorkomend geval, de dienstverleners in onderaanneming van het gastheerbedrijf die betrokken zijn bij de verlening en/of het beheer van de diensten en die in dit verband bij de verwerking kunnen worden betrokken, met dien verstande dat dit in dat geval, ongeacht of het om partners dan wel om onderaannemers gaat, geschiedt overeenkomstig de geldende regelgeving.

Artikel 13.4. Bewaring van gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn in verband met het doel van de verwerking en maximaal 5 jaar. De persoonsgegevens met betrekking tot de bankkaart van de Klant worden uitsluitend bewaard gedurende de periode die nodig is om de transactie te voltooien. De gastheer past organisatorische, technische, software- en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er zij echter op gewezen dat het internet geen volledig veilige omgeving is en de host kan de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op het internet niet garanderen.

Artikel 13.5. Rechten van de eigenaar van de verzamelde gegevens

In toepassing van de regelgeving inzake persoonsgegevens heeft elke gebruiker het recht de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens te bevragen, in te zien, te wijzigen, zich ertegen te verzetten en ze om legitieme redenen te rectificeren. Het is mogelijk om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een ondertekende brief te schrijven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, naar de naam en het e-mailadres van de verantwoordelijke voor de verwerking, met bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. De Klant kan te allen tijde een klacht indienen bij de CNIL volgens de op haar website (https://www.cnil/fr) aangegeven procedures.

Artikel 13.6. Wijziging van de clausule

De gastheer behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze clausule betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Indien deze clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt gewijzigd, verbindt de host zich ertoe de nieuwe versie op zijn site te publiceren en de gebruikers ten minste 15 dagen vóór de ingangsdatum per e-mail van de wijziging in kennis te stellen.

Artikel 13.7. Verzet tegen telefonische colportage

U kunt zich inschrijven op de lijst "Oppositie tegen telefonische colportage" op de volgende website: http://www.bloctel.gouv.fr/.

Artikel 14 - Verzekering

De Klant is verantwoordelijk voor de door hem veroorzaakte schade. Hij moet zich voor deze verschillende risico's laten verzekeren door een vakantieverzekeringscontract. Bij aankomst kan een verzekeringsbewijs worden gevraagd.

Artikel 15 - Overmacht

Elke gebeurtenis buiten de macht van de partijen, die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst redelijkerwijs niet kon worden voorzien en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden vermeden, wordt geacht de nakoming van haar verplichting door de schuldenaar te verhinderen en leidt tot opschorting van de overeenkomst. De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, stelt de andere partij onmiddellijk in kennis van het ontstaan en het verdwijnen ervan.

Artikel 16 - Regeling van geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht. Dit geldt zowel voor de inhoudelijke als voor de formele regels.